Tanaphos 1 kg. giftgas pellets mod muldvarpe.

1.796,00
( 2.245,00 )
Model/varenr.: Tanafos
Lager: På lager

 

Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise har været et besværligt og tidskrævende arbejde ... indtil nu!

**Ved bestilling/køb af dette produkt, kræves en G1- gasautorisation.**.

Send os venligst, på en separat e-mail til insekta@insekta.dk dit G1- gasautorisationsnummer. Pellets sendes altid med Danske Fragtmand og skal afleveres personligt til indehaveren af et G1-Aut.

Fragtmanden ringer altid 1 time i forvejen, kan varen ikke afleveres, bliver den oplagt i 2 uger på den nærmeste fragtstation tættest på din adresse før den returneres.

Du skal være hjemme ved modtagelsen. 

Skriv i kommentarfeltet til ordren dit Autorisationsnummer. Eksempel på nr.(2022-G1-1777-15698) Kommentarfeltet kommer frem når du skal indtaste dine oplysninger.

Har du ikke fornyet din autorisationsnummer eller kan du ikke huske det, kan du finde dit autorisationsnummer ved at logge dig ind på miljøstyrelsens hjemmeside her.

Sikkerhedsdatablad, læs her.

Aluminiumphosphid pellets doseres direkte i dyrenes gangsystem med det unikke LUX KIT doseringssystem. Tanaphos pellets (aluminiumsbeholder) skrues direkte på doseringshåndtaget, og ved hjælp af en nem aftrækkerfunktion, udløses 1 pellet af gangen.

**Ved bestilling/køb af dette produkt, kræves en G1- gasautorisation.**

Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

  

Vægt: 1 kg

Midlet giver bedst resultat ved jord-temperatur over 5°C. I fri luft skrues doseringsrøret på den originale aluminiumsbeholder, og røret lukkes med tætsiddende prop. Af hensyn til risiko for overtryk i beholderen skal beholderens åbning pege bort fra mennesker og dyr, når proppen tages af.

Meget giftig ved indtagelse. Meget giftig ved indånding af den gas, som produktet afgiver, når det tages ud af beholderen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Åbning af beholderen skal ske i fri luft. Brug pulver eller kulsyreslukker ved brand slukning. Brug ikke vand. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Brug egnede gummi- eller plastikhandsker under arbejdet.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Opbevares godt ventileret og adskilt fra fødevarer, drikkevarer, lægemidler samt foderstoffer.

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig.

Vis etiketten, hvis det er muligt.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af efterfølgende særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes af personer, der har bevis for at have gennemført et gift kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte-udviklende midler. Medhjælpere arbejder under lederens opsyn og ansvar. De skal være forsynet med de forskrevne personlige værnemidler og skal være nøje instrueret i og om arbejdets udførelse og den dermed forbundne risiko.

Skal udlægges på en sådan måde, at børn, husdyr og andre dyr ikke udsættes for forgiftning.

Må ikke udlægges inden for en afstand af 10 m fra bebyggelse.

Må ikke udlægges i regnvejr eller tæt tåge.

Efter arbejdet skal lederen indsamle de udleverede beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester.

Opbevares tørt, tæt lukket og køligt i aflåst, dertil egnet rum, hvortil kun indehaveren af førnævnte bevis har nøglen.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs stående beholder med rigeligt vand inden den afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tom emballage må ikke gen-anvendes.

FØRSTEHJÆLP

Første forgiftningssymptomer: Øresusen, kvalme, trykken for bryst, angst, svimmelhed, mavesmerter, opkastning og diarré.

Behandling af forgiftning: Ved mistanke om forgiftning bringes den forgiftede straks i frisk luft. Tilkald derpå læge eller ambulance. Oplys, at forgiftningen skyldes indånding af fosforbrinte. Den forgiftede skal i ventetiden holdes varm og i ro. Hvis giftrester kommer på tøj eller hud, fjern da tøjet og vask huden med vand og sæbe. Lægen kan ringe til Giftinformationen på tlf. 35 31 60 60.

DEKLARATION
Gnavermiddel nr.: 668-2
Omfattet af miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold: 1000 gram netto = ca. 1600 pellets á 0,6 g
Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte

Aktivstof: 56% aluminiumsfosfid
44% fyldstoffer

 

 

 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: